O projektu2019-02-22T20:43:20+00:00

O projektu

Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) se zaměřuje na viktimizaci v souvislosti se sociálním vyloučením v České republice. Viktimizací rozumíme jakoukoli újmu, která vzniká v důsledku (ne)jednání druhé osoby, ať už fyzické, anebo právnické. Na základě rozsáhlého výzkumu za použití smíšené metodologie se snažíme analyzovat nejen reálnou či vnímanou kriminalitu ve vyloučených lokalitách, ale také identifikovat její případnou topografii, příčiny, mechanismy, a v neposlední řadě možnosti přispívající k jejímu efektivnímu řešení a zmírňování sociálního napětí. Náš tým je tvořen antropology, politology, právníky i bezpečnostními vědci, kteří působí na Katedře antropologie Západočeské univerzitě v Plzni. BRIZOLIT byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020 (BV III/1-VS).

Kontext

V roce 2015 bylo v ČR identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit, jejichž počet obyvatel se odhaduje na 95 000 až 115 000. Vyloučené lokality bývají např. definovány jako místa, kde žije více než 20 osob v ekonomické nouzi a které jsou od svého okolí ohraničeny fyzicky či symbolicky. Veřejností jsou vyloučené lokality vnímány jako „špatné adresy“, neboť se zde reálně či domněle koncentrují mnohé sociální problémy jako chudoba, nezaměstnanost, zadluženost, drogy, kriminalita a násilí.

Řada studií takové vnímání vyloučených lokalit ze strany veřejnosti potvrdila. Žádný výzkum však nedoložil, že by vyloučené lokality byly skutečně více zatíženy kriminalitou než jiné lokality. Ba právě naopak někteří autoři považují za důležité upozornit na to, že strach z kriminality ve vztahu k sociálně vyloučením lokalitám je důsledkem jiných zdrojů. Které zdroje to jsou a jakou povahu má kriminalita spojená se sociálním vyloučením, za jakých okolností se jejich obyvatelé stávají oběti kriminality nebo jejími pachateli, musí být teprve vyzkoumáno.

Informace o kriminalitě ve vyloučených lokalitách lze však považovat za klíčové při formulování efektivní bezpečnostní politiky. Existence sociálního napětí v obcích s vyloučenými lokalitami je faktem, který se čas od času připomene protestním jednáním či tragickou událostí. Mají-li být bezpečnostní rizika spojována s vyloučenými lokalitami, resp. sociálním vyloučením obecně, odstraňována, bez znalostí o jejich příčinách a povaze se to neobejde.

Cíl projektu a jeho fáze

Hlavním cílem projektu BRIZOLIT je poskytnout první ucelený obraz o viktimizaci, kriminalitě a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím výzkumu mezi obyvateli těchto lokalit a vnějšími aktéry, kteří do této problematiky vstupují. Výzkum je realizován ve třech fázích.

I. fáze

V první fázi (první polovina roku 2016) se pokoušíme zjistit míru reálné kriminality ve vybraných vyloučených lokalitách ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy. K tomu využíváme výběrové šetření zaměřené primárně na zkušenosti s viktimizací. Ve výsledku budeme mimo jiné s to určit strukturu kriminality vyskytující se ve vyloučených lokalitách, míru zastoupení obětí kriminality v rámci populace vyloučených lokalit i míru ohlášené kriminality policii, a to ať už celkově, anebo v případě jednotlivých druhů kriminality.

Mapa obcí, ve kterých probíhalo kvantitativní šetření

II. fáze

Zatímco první fáze byla orientována převážně kvantitativně, druhá fáze (druhá polovina roku 2016 – první polovina roku 2017) je již zcela kvalitativní. Naší metodou je etnografie, která při vytváření nečíselných dat využívá zúčastněné pozorování, polostrukturované a narativní rozhovory a vizuální analýzu. Našimi výzkumnými partnery jsou v této fázi výzkumu nejen obyvatelé několika lokalit, které byly zvoleny na základě předchozího výběrového šetření, ale také lidé zajišťující bezpečnost v těchto lokalitách (představitelé veřejné správy, bezpečnostních sborů, nevládního neziskového sektoru aj.). Cílem této fáze je prohloubit znalosti o povaze viktimizace, kriminality a bezpečnosti ve vyloučených lokalitách. Zajímá nás, jaké typy kriminality v těchto lokalitách převládají, jak se o nich hovoří, kdo je považován za zločince a proč a případně jak se takto označovaní zločinci s tímto označením vypořádávají.

III. fáze

V závěrečné fázi výzkumu (druhá polovina roku 2017) se soustředíme na topografii a dynamiku šíření zkušeností s viktimizací a pácháním kriminality mezi obyvateli vyloučených lokalit. Za tímto účelem využíváme analýzu sociálních sítí, k čemuž nám napomáhá software speciálně vyvinutý pro potřeby výzkumu v rámci projektu.

Výstupy

Výstupy projektu BRIZOLIT prezentujeme třemi způsoby. Hlavní výzkumné závěry jsou zveřejňovány v konferenčních příspěvcích, odborných článcích a monografii. Vedle toho budou naše zjištění diskutována na odborných workshopech se zainteresovanými aktéry, kteří se podílejí na zajišťování bezpečnosti ve vyloučených lokalitách anebo jinak do této problematiky vstupují. Naše závěry a podněty získané při jejich diskusi pak poslouží jako základní opora pro vytvoření metodiky obsahující doporučení pro předcházení a zmírňování sociálního napětí ve vyloučených lokalitách. Přehled zveřejněných výstupu je k dispozici zde.

[/fusion_text][/fusion_builder_column]

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]