Workshop Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

V úterý 8. listopadu 2016 proběhl seminář „Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení“ pořádaný v rámci projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (dále jen „BRIZOLIT“) v Plzni.

Cíl odborného semináře spočíval v

a) představení výsledků dotazníkového šetření realizovaného v období od 19. dubna do 28. srpna 2016 ve vybraných 282 sociálně vyloučených lokalitách (realizovaného v rámci fáze projektu „Kvantitativní sběr dat a jejich analýza“) odborné veřejnosti;

b) posílení synergie subjektů (státní správa, samospráva, neziskový́ sektor), které do problematiky bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách vstupují.

Struktura semináře byla rozdělena na dvě části. První část, jíž byl prostor vyhrazen v dopoledních hodinách, byla koncipována jako hlavní část semináře věnující se prezentaci výsledků dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu BRIZOLIT. Druhá část semináře, navazující na prezentaci výsledků kvantitativního šetření, se skládá z tří dílčích tematických workshopů, zaměřujících se na určitý segment jevů spojených se sociálním vyloučením:

  1. Návykové látky a hazardní hraní,
  2. Násilí z nenávisti,
  3. Sociální bydlení.

Výběr témat pro workshopy vycházel z provedené analýzy dat z dotazníkového šetření jakožto fenoménů determinujících viktimizaci osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto tři tematické workshopy probíhaly paralelně a účastníci si mohli dle svého odborného zaměření vybrat ten, jenž nejlépe odpovídá jejich profesnímu zájmu.

Tematické workshopy se uskutečnily ve spolupráci s vybranými subjekty zabývajícími se danou problematikou. Workshop „Návykové látky a hazardní hraní“ byl spolupořádán s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (jmenovitě zastoupeným Mgr. Zdeňkem Rousem a Mgr. Janem Kozákem). Workshop „Násilí z nenávisti“ byl realizován ve spolupráci s Mgr. Klárou Kalibovou z In IUSTITIA, o.p.s. Tematický workshop „Sociální bydlení“ byl pořádán ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, zastoupeným Štěpánem Ripkou, PhD jako odborným garantem, a byl spolumoderován Mgr. Janem Martínkem z Centra pro komunitní práci, které je součástí Platformy pro sociální bydlení.

Přílohy

Program

Pozvánka

Fotogalerie

2017-06-16T23:53:52+00:0008. 11. 2016|Aktuality|